13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Informace pro rodiče vycházejících žáků

 • Ve školním roce 2018/2019 má žák možnost podat si nejvýše 2 přihlášky.
 • Termín podání přihlášek ke studiu na uměleckých školách je do 30. 11. 2018   (k tomuto datu již musí být přihlášky doručeny na SŠ).
 • Termín podání přihlášek pro 1. kolo do škol bez talentových zkoušek je do 1. 3. 2019 (k tomuto datu již musí být přihlášky doručeny na SŠ).
 • Přihlášky žák obdrží vytisknuté ze ŠOL po odevzdání formuláře "Výběr školy" (poplatek 10,- Kč), který žák odevzdá výchovnému poradci do 15.1. 2019.
 • Vyplněnou a potvrzenou přihlášku si žák nebo jeho zákonný zástupce doručí na vybranou SŠ sám.
 • V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 • Přijímací zkoušky pro 1. kolo proběhnou ve dnech 12. 4. a 15. 4. 2019, v náhradním termínu ve dnech 13. 5. a 14. 5. 2019.
 • Přijímací zkoušky do oborů s talentovou zkouškou pro 1. kolo proběhnou v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna, do oborů vzdělání konzervatoří se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 15. ledna do 31. ledna.
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízením ke střednímu vzdělávání upravuje podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami a hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců. Součástí přihlášky musí být doporučení školského poradenského zařízení.

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na http://www.atlasskolstvi.cz/Article.asp?nDepartmentID=146&nArticleID=7470&nLanguageID=1

nebo na  http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

 • Každý žák obdrží ve škole zápisový lístek, na kterém si musí nechat potvrdit studium na vybrané SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí. (pokud tak neučiní, je jeho místo nabídnuto pro další kolo).
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit ZL na škole, kde byl přijat na základě odvolání, nebo již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).
 • Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých žáků na internetu, nepřijatým žáků (zákonným zástupcům) pošle rozhodnutí o nepřijetí poštou.

 


 

 

 

Design by SITMP