13. základní škola Plzeň,
Habrmannova 45,
příspěvková organizace

Žáci s SVP

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci, kterým bylo doporučeno ŠPZ (školským poradenským zařízením) vzdělávání pomocí podpůrných opatření, je vypracován plán dle stupně a doporučení, který z vyjádření ŠPZ vyplývá.

Každý týden probíhá pro žáky 1. stupně se SVP jedna vyučovací hodina ANP, na 2. stupni mají žáci možnost individuálního vzdělávání během konzultačních hodin.

Nejčastější SPU u našich žáků jsou:


dyslexie – specifická porucha čtení
dysgrafie – specifická porucha psaní
dysortografie – specifická porucha pravopisu
dyskalkulie – specifická porucha matematických dovedností

Pravidelně spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou, Částkova 78, Plzeň.

Design by SITMP